Školní informace k maturitním zkouškám 2019

8. 11. 2018 - Přihlášky k maturitním zkouškám na jaro 2019

budou maturitní třídy podávat dne:

EPD 5 - 15. 11. 2018

DPO 3 a EPT 3 - 19. 11. 2018.

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná! Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP. Uzávěrka bude 3. 12. 2018 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro žáky z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 15. 11. 2018 v úředních dnech a hodinách sekretariátu.


1.11. 2018 - Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování (Cermat)


22. 10. 2018 - NOVELA MATURITNÍ VYHLÁŠKY OD 1. 11. 2018

DT z ČJL trvá 75 minut.

PP z ČJL trvá 110 minut.

DT z MAT trvá 120 minut.

Doporučení z PPP pro žáky s PUP je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Celé znění vyhlášky zde.


16. 10. 2018 - ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí pracovního listu


19. 9. 2018 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2018/2019 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a EPD 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2019. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam četby ke stažení: WORLD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


31. 8. 2018 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2018/2019 -  JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ: 

Podání přihlášky žáka k MZ: do 3. 12. 2018. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2019.

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2019.

  1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): středa 10. 4. 2019 a čtvrtek 11. 4. 2019 a 2. 5. – 10. 5. 2019.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2019.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2019.

Ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2019. 

  1. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Praktické zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2019.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2019.

Ústní zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): 16. 5. – 10. 6. 2019.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2019.


30. 8. 2018 - MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019:

 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2018/2019:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2018/2019 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třída PPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška) TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – třída EPD 5

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika (ústní zkouška) TÉMATA

2. Management a marketing (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Právo (písemná zkouška)

2. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška - pozn.: zkouška se bude konat na PC)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, EPD 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPD 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, EPD 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2018/2019

Dílčí kritéria hodnocení profilových praktických a písemných MZ 2018/2019

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2017


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.


DOPORUČUJEME sledovat www.novamaturita.cz.

logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2019 / 2020

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna úředních dnů a hodin sekretariátu školy

od září 2018 pondělí 10:00 - 18:00, středa 10:00 - 15:00, čtvrtek 10:00 - 18:00. Mimo úřední dny a hodiny nás můžete kontaktovat na 602 476 504 nebo na livamost@seznam.cz.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2018/2019

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet