Klasifikační řád (denní studium)

 

Klasifikační řád

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků denní nástavbové formy studia

ve Střední odborné škole LIVA s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most

 

I. Obecně závazné právní předpisy

(1)Výsledky vzdělávacího procesu žáků v jednotlivých předmětech a chování žáků jsou hodnoceny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, které upravují mimo jiné hodnocení žáků a jejich klasifikaci na střední škole.

 

II. Zásady klasifikace

(1)Při hodnocení, při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

(2)Při celkové klasifikaci přihlíží učitel ke zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

(3)Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty dělí do dvou skupin:

a) vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření a praktických činností

b) vyučovací předměty s převahou výchovného působení

 

III. Stupně hodnocení a klasifikace

(1)Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (povinných, volitelných a nepovinných) je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 – nedostatečný

(2)Chování žáka v denní formě studia je klasifikováno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 – neuspokojivé

(3)Celkový prospěch a hodnocení žáka. Žák je v klasifikačním období hodnocen těmito stupni:

prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném a povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré

prospěl, není-li v žádném z povinných a povinně volitelných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

neprospěl, je-li v některém povinném nebo povinně volitelném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

nehodnocen, nelze-li žáka hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu

 

IV. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

(1)Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

  - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
  - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
  - soustavným diagnostickým pozorováním žáka
  - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  - analýzou výsledků činnosti žáka
  - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb
  - rozhovory se žákem

  (2)Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

  (3)Žák musí být z předmětu vyzkoušen nejméně dvakrát za každé pololetí.

  (4)Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.

  (5)Počet kontrolních písemných prací je stanoven příslušnými učebními osnovami a tematickými plány příslušných vyučovacích předmětů.

  (6)Termíny kontrolních písemných prací jsou plánovány tak, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích, zvláště na konci klasifikačních období. V jednom dni se mohou konat nejvýše dvě kontrolní písemné práce.

   

  V. Klasifikace žáka

  (1)Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebních plánu příslušného ročníku.

  (2)Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

  (3)V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy.

  (4)Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

  (5)Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

  (6)Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách.

  (7)Na konci klasifikačního období, nejpozději však 48 hodin před konáním klasifikační pedagogické rady, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace za klasifikační období do školní dokumentace a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.

   

  VI. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností

  (1)Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

   - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
   - kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
   - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
   - kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
   - aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
   - přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
   - kvalita výsledků činností,
   - osvojení účinných metod samostatného studia.

   (2)Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

   Stupeň 1 (výborný)

   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je formálně i obsahově správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

   Stupeň 2 (chvalitebný)

   Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladů a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

   Stupeň 3 (dobrý)

   Žák v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ve výsledcích jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

   Stupeň 4 (dostatečný)

   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

   Stupeň 5 (nedostatečný)

   Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

    

   VII. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

   (1)Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

    - stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
    - osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
    - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
    - kvalita projevu,
    - vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
    - estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
    - v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

    (2)Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

    Stupeň 1 (výborný)

    Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

    Stupeň 2 (chvalitebný)

    Žák je v činnostech velmi aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

    Stupeň 4 (dostatečný)

    Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

    Stupeň 5 (nedostatečný)

    Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

     

    VIII. Průběh a pravidla hodnocení při SVP

    (1)Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP se postupuje podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů. 

    (2)Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků s individuálním vzdělávacím plánem povoleným z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného platnými dokumenty. Ředitelka školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek.

     

    IX. Hodnocení chování

    (1)Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují.

    (2)Klasifikaci chování schvaluje pedagogická rada.

    (3)Chování se klasifikuje podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování ve škole (školní řád). Ve vážných případech je možno přihlédnout též k chování žáka mimo školu, zvláště jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.

    (4)Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

    (5)Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

    (6)Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

    Stupeň 1 (velmi dobré)

    Žák se nedopustil žádného závažného přestupku proti školnímu řádu, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Nebyl opakovaně potrestán důtkou ředitele školy nebo třídního učitele a ani mimo školu se nedopouští přestupků. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování.

    Stupeň 2 (uspokojivé)

    Žák se dopustil závažného přestupku proti školnímu řádu, nebo méně závažných přestupků se dopouští opakovaně, případně se dopustil trestné činnosti. Zpravidla mu byla opakovaně uložena opatření k posílení kázně (důtka ředitele školy, důtka třídního učitele). Není schopen věrohodně omluvit absenci ve vyučování delší než 15 vyučovacích hodin. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

    Stupeň 3 (neuspokojivé)

    Žák se dopustil závažného přestupku proti školnímu řádu, případně se dopustil trestné činnosti. Zpravidla mu byla ze závažných důvodů opakovaně uložena opatření k posílení kázně, případně byl podmíněně vyloučen ze studia. Není schopen věrohodně omluvit absenci ve vyučování delší než 30 vyučovacích hodin nebo mu byla prokázána krádež. Narušuje činnost školy a třídního kolektivu.

      

    X. Komisionální zkoušky

    (1)Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

    a) koná-li opravnou zkoušku

    b) koná-li komisionální přezkoušení

    (2)Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. a) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy. 

    (3)Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka.

    (4)Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. 

    (5)Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený zástupce. Dalšími členy jsou zkoušející učitel, vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět.

    (6)Členy komise jmenuje ředitelka školy.

    (7)Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky.

    (8)O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí pedagogické dokumentace žáka.

     

    XI. Opravné zkoušky

    (1)Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných vyučovacích předmětů, koná opravné zkoušky.

    (2)Opravné zkoušky jsou komisionální.

    (3)Opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy. 

    (4)Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný.  Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

    (5)Den vykonání opravné zkoušky je dnem vydání vysvědčení v klasifikačním období.

     

    XII. Zkoušky v náhradním termínu

    (1)Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 

    (2)Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

    (3)Zkoušky v náhradním termínu nejsou zpravidla zkouškami komisionálními.

    (4)Výsledek zkoušky oznámí učitel žákovi v den konání zkoušky.

    (5)O zkoušce v náhradním termínu se pořizuje protokol, který je součástí pedagogické dokumentace školy.

    (6)Žák, který u zkoušek v náhradním termínu neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, koná opravné zkoušky.

     

    XIII. Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

    (1)Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.

    (2)Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení.

    (3)Na žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může ředitelka střední školy povolit opakování ročníku.

     

    XIV. Podmínky pro připuštění žáka k maturitní zkoušce

    (1)Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který ve druhém pololetí posledního ročníku prospěl s vyznamenáním anebo prospěl. Žák musí mít poslední ročník ukončený, to jest, musí být v jeho druhém pololetí ze všech povinných předmětů klasifikován a musí mít absolvovánu odbornou praxi, a to nejpozději do data konání závěrečné pedagogické rady.

    (2)Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná všechny části maturitní zkoušky. 

     

    XV. Závěrečná ustanovení

    (1)Po projednání klasifikace v pedagogické radě se tiskne vysvědčení na předepsaném tiskopise ze školní matriky (Bakaláři). Škola žákovi vydá na konci prvního pololetí výpis z vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení. Způsob vyplňování vysvědčení upravuje zvláštní předpis.

    (2)Tento klasifikační řád doplňuje školní řád Střední odborné školy LIVA s.r.o. ze dne 27. 8. 2014.

     

    V Mostě dne 27. 8. 2014                                                          

     

    Mgr. Alice Linková

    ředitelka školy 

     

    Tento klasifikační řád byl schválen školskou radou dne: 

    Aktuality

    Obory pro školní rok 2018 / 2019

    NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

    ... ~ ...

    Nedokončili jste střední školu?

    Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

    ... ~ ...

    Změna telefonního čísla

    od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

    ... ~ ...

    Přípravné kurzy ke státním MZ

    kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ začínají koncem ledna 2018.

    ... ~ ...

    Nová maturita

    Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

    ... ~ ...

    Rozvrhy 2017/2018

    dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

    ... ~ ...

         Opište prosím tento anti spamový kód:
    verifikační kód


    Intranet