Školní informace k maturitním zkouškám 2022

4. 11. 2021 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 57 (Cermat) zde.


27. 10. 2021 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA JARO 2022

budou maturitní třídy podávat dne:

EPT 3 - 15. 11. 2021

VSČ 5 - 18. 11. 2021

DPO 3 - 22. 11. 2021

V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná!

Žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení z PPP.

Uzávěrka bude 29. 11. 2021 v 18:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Platí i pro maturanty z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 15. 11. 2021 v úředních dnech a hodinách sekretariátu (pondělí a čtvrtek 11 - 18 hod.).


 31. 8. 2021  - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MZ 2021/2022 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2021. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2022.

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

Didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 2. 5. – 5. 5. 2022.

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2022.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: březen 2022.

Výsledky DT předá Cermat škole 16. 5. 2022.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků (DPO 3,  EPT 3,  VSČ 5): duben 2022.

Praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): duben 2022.

Písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): duben 2022.

Ústní zkoušky z ČJL, cizích jazyků a odborných předmětů (DPO 3, EPT 3, VSČ 5): 16. 5. – 10. 6. 2022.

Konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek a písemných prací z ČJL a cizích jazyků profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2022. 


SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní zkouška

§ 77 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

§ 78 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

a) český jazyk a literatura,

b) cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ) nebo c) matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle písmen b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky

§ 79 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášce k maturitní zkoušce.

 

V souladu s § 79 odst. 3 určuje ředitelka školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek takto:

 

Obor 64-41-L/51 Podnikání – DPO 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

Právo (písemná zkouška)

Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC), Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

Obor 23-43-L/51 Provozní technika – EPT 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Ekonomika a řízení (písemná zkouška), Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – EPT 3

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Automatizace (ústní zkouška) TÉMATA

Základy elektrotechniky (ústní zkouška)

Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Ekonomika a řízení (písemná zkouška), Elektrotechnická měření (písemná zkouška)

 

Obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – VSČ 5

Povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška)

Cizí jazyk (z nabídky ANJ, NEJ, RUJ, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, písemná práce a ústní zkouška)

Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA

Právo (písemná zkouška)

Praktická zkouška z Písemné komunikace a administrativy (pozn. zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Účetnictví (písemná zkouška), Ekonomika (písemná zkouška)


Pozn.: Písemné práce, písemné a praktické zkoušky budou rukopisné, s výjimkou praktické zkoušky z Písemné komunikace a administrativy, případně nepovinné zkoušky z Podnikatelské administrativy, které se budou konat na PC.Další informace:

ŠKOLNÍ SEZNAM ČETBY MZ 2021/2022

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČJL

SLOHOVÉ ÚTVARY K PÍSEMNÝM PRACÍM Z ČJL A CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM Z CIJ (ANJ, NEJ, RUJ)

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3. VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

POVOLENÉ POMŮCKY KE SPOLEČNÝM (STÁTNÍM) A PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2021/2022

PODROBNÉ PŘÍLOHY K HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MZ 2021/2022

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.

SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 (úplné znění)

SEZNAM AUTORÚ, LITERÁRNÍCH DĚL, SMĚRŮ A HNUTÍ K DT Z ČJL (Cermat)

PŘÍKLADY VZOROVÝCH ÚLOH Z LITERÁRNÍ HISTORIE (Cermat)


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška


KATALOGY POŽADAVKŮ PRO PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika rozšiřující


DOPORUČUJEME sledovat https://maturita.cermat.cz/.


logo

 
Aktuality

Obory pro školní rok 2022 / 2023

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2022/2023 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Podzimní prázdniny

27. 10. - 29. 10. 2021

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2022

lze podávat od 15. 11. do 29. 11. 2021 v úředních hodinách sekretariátu. Více v novinkách.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet