Informace pro uchazeče


Podmínky pro přijetí ke studiu pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce ledna 2020. Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se budou podávat v únoru 2020.


 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Děkujeme všem uchazečům za zájem studovat v naší škole.

29. 4. 2019 - Výsledky 1. kola  přijímacího řízení dálkového studia naleznete zde. Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní květnový termín naleznete zde

13. 5. 2019 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení dálkového studia naleznete zde.

10. 6. 2019 - Výsledky 3. kola přijímacího řízení dálkového studia naleznete zde.

3. 7. 2019 - Výsledky 4. kola přijímacího řízení dálkového studia naleznate zde.

28. 8. 2019 - Výsledky 5. kola přijímacího řízení dálkového studia naleznate zde.

30. 9. 2019 - Výsledky 6. kola přijímacího řízení dálkového studia naleznate zde.

Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.


Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání.

Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2019.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2019 a testová zadání k procvičení z českého jazyka a matematiky z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Pro přijímací řízení 2019/2020 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 30 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA , 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (pro šk. rok 2019/2020 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, až 25 žáků 


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo do 1. 3. 2019 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu. Upřednostňujeme osobní podání přihlášky. 

Přihlášky podané po 1. 3. 2019 zařadíme do 2. kola.

Pondělí            

   10:00 – 18:00   

Úterý

   -----------------

Středa

   10:00 – 15:00

Čtvrtek

   10:00 – 18:00

Pátek

  -----------------


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2018/2019 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.  


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ):

1. řádný termín JPZ: pátek 12. 4. 2019 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě

2. řádný termín JPZ: pondělí 16. 4. 2019 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě

(1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín: 13. 5. 2019 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

(2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín: 14. 5. 2019 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem po 20. 3. 2019.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů  v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL). Výsledek jednotných přijímacích zkoušek se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 100%. Přijati budou uchazeči, kteří v testech celkem dosáhnou alespoň 10 a více bodů. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 2. 5. 2019. Tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Čtvrtek 2. 5. 2019 9:00 – 18:00 hod.

Pátek 3. 5. 2019 9:00 – 16:30 hod.

Pondělí 6. 5. 2019 10:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek 9. 5. 2019 10:00 – 18:00 hod.

Pondělí 13. 5. 2019 10:00 – 18:00 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

 

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka 

 V Mostě, dne 15. 1. 2019                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

Aktuality

Obory pro školní rok 2020 / 2021

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední dny a hodiny sekretariátu školy

Pondělí 10:00 - 18:00, středa 10:00 - 15:00, čtvrtek 10:00 - 18:00. Mimo úřední dny a hodiny nás můžete kontaktovat na 602 476 504 nebo na livamost@seznam.cz.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2020

VSČ 5 - 14. 11. 2019, DPO 3 a EPT 3 - 18. 11. 2019. V těchto dnech je účast všech studentů na konzultacích nutná! Platí i pro žáky z předchozích let, kteří mohou podávat přihlášky od 14. 11. 2019 v úředních dnech a hodinách sekretariátu. Uzávěrka bude 2. 12. 2019 v 16:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

... ~ ...

Rozvrhy 2019/2020

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet