Informace pro uchazeče


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

5. kolo: 25. 8. 2021 - 30. 8. 2021 

30. 8. 2021 - Výsledky 5. kola přijímacího řízení ZDE.

25. 8. 2021 - Vyhlašujeme 5. kolo přijímacího řízení do dálkového studia nástavbových oborů Podnikání a Provozní technika a do dálkového maturitního studia Veřejnosprávní činnost. Více ZDE.


18. 8. 2021 - Výsledky 4. kola přijímacího řízení ZDE.

4. kolo: 1. 7. 2021 - 11. 8. 2021

1. 7. 2021 - Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení do dálkového studia nástavbových oborů Podnikání a Provozní technika a do dálkového maturitního studia Veřejnosprávní činnost. Více ZDE.


28. 6. 2021 - Výsledky 3. kola přijímacího řízení ZDE.

3. kolo: 24. 5. 2021 - 24. 6. 2021

20. 5. 2021 - Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení do dálkového studia nástavbových oborů Podnikání a Provozní technika a do dálkového maturitního studia Veřejnosprávní činnost. Více ZDE.


20. 5. 2021 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení ZDE.

2. kolo: 4. 3. 2021 - 17. 5. 2021

4. 3. 2021 - Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do dálkového studia nástavbových oborů Podnikání, Provozní technika a Provozní elekrotechnika a do dálkového maturitního studia Veřejnosprávní činnost. Více ZDE.


 19. 5. 2021 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZDE.

1. kolo: 1. 2. 2021 - 1. 3. 2021

18. 3. 2021 - Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j.MSMT-43073/2020-3 v platném znění došlo k posunutí termínů v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou vyhlášeny zveřejněním pod registračními čísly uchazečů na webových stránkách školy dne 19. 5. 2021.

Nové termíny pro převzetí rozhodnutí jsou:

Čtvrtek 20. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Pondělí 24. 5. 2021 11:00 – 16:00 hod.

Středa 26. 5. 2021 11:00 – 12:00 hod.

Čtvrtek 27. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Pondělí 31. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 3. 6. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Pondělí 7. 6. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Možnost nahlédnutí do spisu 20. 5. 2021 mezi 10:45 - 11:00 hod.


4. 3. 2021 - Rozhodnutí ředitelky školy

Ředitelka školy Střední odborná škola LIVA s.r.o.  v souladu s opatřením obecné povahy ze dne 5. 1. 2021 č.j. MSMT-43076/2020-3 rozhodla o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022, neboť počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelkou školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Uchazeči budou přijati podle pořadí podaných přihlášek až do naplnění kapacity oboru.

Mgr. Alice Linková, ředitelka školy


Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přihlášky pro 1. kolo se podávají v únoru 2021 do 1. 3. 2021.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání. Ředitelka školy si v souladu s opatřením obecné povahy ze dne 5. 1. 2021 č.j. MSMT-43076/2020-3 vyhrazuje možnost rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, a to v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelkou školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven. Toto své rozhodnutí zveřejní ředitelka školy nejpozději do 8. 3. 2021.

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2021 a testová zadání k procvičení z českého jazyka a matematiky z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu https://prijimacky.cermat.cz/. Zkouška se bude konat v dubnu 2021.

 

Pro přijímací řízení 2021/2022 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, 40 žáků (2 třídy)

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, 24 žáků

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, (pro školní rok 2021/2022 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo se podávají v únoru 2021 do 1. 3. 2021 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu (mohou být ještě upraveny v závislosti na epidemiologické situaci). Upřednostňujeme osobní podání přihlášky. 

Pondělí: 11:00 – 15:00

Čtvrtek: 11:00 – 15:00

Přihlášky podané po 1. 3. 2021 zařadíme do 2. kola přijímacího řízení.


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky (bude-li konána).

2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2020/2021 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia. 


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky (bude-li konána).

2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) (bude-li konána):

1. řádný termín JPZ: pondělí 12. 4. 2021 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 1. místě

2. řádný termín JPZ: úterý 13. 4. 2021 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10) - koná se na škole uvedené na přihlášce na 2. místě

(1. náhradní termín JPZ: středa 12. 5. 2021 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

(2. náhradní termín JPZ: čtvrtek 13. 5. 2021 (MAT 8:30 – 10:00, ČJL 10:50 – 12:10)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem nejpozději 14 dní před zkouškami.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL). Výsledek jednotných přijímacích zkoušek se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 100%. Přijati budou uchazeči, kteří v testech celkem dosáhnou alespoň 10 a více bodů.

Nebude-li jednotná přijímací zkouška konána, budou uchazeči přijati podle pořadí podaných přihlášek až do naplnění kapacity oboru.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 29. dubna 2021. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejpozději 29. 4. 2021. Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu: 29. 4. 2021 v 10:45 – 11:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia (mohou být ještě upraveny v závislosti na epidemiologické situaci):

Čtvrtek 29. 4. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Pondělí 3. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 6. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Pondělí 10. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 13. 5. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

V Mostě, dne 29. 1. 2021                                                                                  

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. V posledním (maturitním) ročníku činí školné 11.000,-Kč/rok. 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu

k uzavření předchozího ročníku - po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2021. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet