Školní informace k maturitním zkouškám 2018

 • 11. 9. 2018 - ŽÁDOST O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ DT A PP

lze podat do 1. 10. 2018. Náležitosti žádosti.


 • 6. 9. 2018 - ZPŘÍSTUPNĚNÍ VÝSLEDKŮ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SČ MZ

Výsledky didaktických testů ve formě výpisů výsledků DT obdrží školy v pondělí 10. září v odpoledních hodinách v závislosti na termínu ukončení jednání Nezávislé odborné komise MŠMT (předpoklád mezi 15 a 18 hodinou).

 

Výsledky písemných prací ve formě záznamů o hodnocení PP budou kmenovým školám uvolňovány postupně od 10. do 14. září. V podzimním termínu mají (na rozdíl od jarního zkušebního období) přednost ti žáci, kteří nekonají žádnou profilovou nebo ústní zkoušku a mohou tak získat nárok na maturitní vysvědčení úspěšným vykonáním písemné práce.


 •  15. 8. 2018 - TERMÍNY KONÁNÍ DT A PP STÁTNÍ ČÁSTI MZ PODZIM 2018

DT a PP se budou konat na spádové škole: Podkrušnohorské gymnázium Most

3. 9. 2018: 

DT MAT - od 14:00 hod.

PP RUJ - od 14:00 hod.

PP NEJ - od 14:00 hod.

4. 9. 2018: 

DT ČJL - od 13:00 hod.

5. 9. 2018: 

DT ANJ - od 8:30 hod.

DT NEJ - od 12:15 hod.

Pozvánky byly rozeslány mailem 15. 8. 2018. S sebou nezapomeňte OP a povolené pomůcky.

Hodně štěstí!

Jednotné zkušební schéma státní části MZ - podzim 2018 (Cermat).

Žákovský průvodce maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období 2018 (Cermat)


 •  18. 6. 2018 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K MZ PODZIM 2018

15. 8. 2018 MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma DT a PP SČ MZ.

16. 8. 2018 Ředitel školy může nejdříve poslat žákům e-mailem pozvánku k DT a PP SČ MZ.

3. 9. – 6. 9. 2018 Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.


 • 11. 6. 2018 - PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA PODZIM 2018

lze podávat od 11. 6. 2018 v úředních hodinách sekretariátu (viz kontakty), uzávěrka bude 25. 6. 2018 v 15:00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit. • 4. 5. 2018 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PPT 3 (19. 5. 2018)

EPD 5 (1. 6. - 2. 6. 2018)

Hodně úspěchů! •  19. 4. 2018 - INFORMACE PRO MATURITNÍ TŘÍDY PPT 3 A EPD 5 K  MZ V KVĚTNU 2018 

Středa 2. 5. 2018

MAT DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00   (žák s SPUO-1 do 10:30)

ANJ PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30 (žák s SPUO-2 do 14:00)

RUJ  PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 14:45, zkouška 15:00 – 16:00

Čtvrtek 3. 5. 2018

ČJL DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 9:15 (žák s SPUO-1 do 9:30, SPUO-2 do 9:45, SP-2 do 10:15)

NEJ PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 11:00, zkouška 11:15 – 12:15

RUJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 15:05 (žák s SP-2 nekoná poslech - zahájení přípravy zkoušky v učebně 14:05, zkouška 14:20 – 16:20)

Pátek 4. 5. 2018

ANJ DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:05 (žák s SPUO-2 do 10:50)

NEJ DT -  zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 14:20

Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. S sebou OP! S výjimkou psacích potřeb smí žák používat pouze povolené pomůcky.

Ústní maturitní zkoušky

PPT 3 - 19. 5. 2018

EPD 5 - 1. 6. - 2. 6. 2018

Rozpisy budou zveřejněny počátkem května 2018.
 • 14. 3. 2018 - INFORMACE PRO MATURITNÍ TŘÍDY PPT 3 A EPD 5 K  MZ V DUBNU 2018 

Profilová písemná MZ pro třídy PPT 3 (pouze obor Podnikání) a EPD 5:

PPT 3 (pouze obor Podnikání) - předmět Právo, dne 7. 4. 2018 od  8:30 hod., délka zkoušky 90 min.

EPD 5 - předmět Management a marketing, dne 7. 4. 2018 od 8:30 hod., délka zkoušky 90 min.

 

Státní maturitní zkouška pro třídy PPT 3 a EPD 5:

písemná zkouška z Českého jazyka a literatury, dne 11. 4. 2018 od 12:00 hod. 

 

Profilová praktická MZ pro třídy PPT 3 a EPD 5:

PPT 3 (obor Provozní technika) - předměty Technická mechanika a Technická měření, dne 14. 4. 2018 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min.

PPT 3 (obor Podnikání) - předmět Účetnictví, dne 14. 4. 2018 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min. 

EPD 5 - předmět Účetnictví, dne 14. 4. 2018 od 8:00 hod., délka zkoušky 300 min.

 

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2017/2018

PPT 3 - do 23. 4. 2018

EPD 5 - do 26. 4. 2018

Bez řádného uzavření klasifikace nelze pokračovat v dalších maturitních zkouškách.

Více k MZ zde.


 • 15. 1. 2018 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2018 V LIVĚ MATUROVAT? 

Termíny všech dílčích zkoušek státní a profilové části MZ a povolené pomůcky naleznete ZDE.

Podrobné jednotné zkušební schéma PP a DT (11. 4. a 2. 5. - 4. 5. 2018) 


 • 6. 11. 2017 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017/2018

budou maturitní třídy podávat v termínech:

čtvrteční třída dálkového studia EPD 5: 16. 11. 2017 

pondělní třída dálkového studia PPT 3: 20. 11. 2017

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 14. 11. 2017 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2017 mezi 10:00 - 12:30 hod., po tomto datu se již nebude možné přihlásit.
 • 25. 9. 2017 - ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí k ústní zkoušce z cizích jazyků


 • 19. 9. 2017 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2016/2017 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2018. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam literárních děl ke stažení: WORD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


 • 12. 9. 2017 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2017. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2018

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2018.

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 11. 4. 2018 a 2. 5. – 9. 5. 2018

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2018.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2018

ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2018

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

praktické zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2018

písemné zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2018

ústní zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): 16. 5. – 10. 6. 2018

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2018.


 • 30. 8. 2017 - MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018:

 

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2017/2018:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 
cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

 

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2017/2018 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

 

64-41-L/51 Podnikání – třída PPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

23-43-L/51 Provozní technika – třída PPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – třída EPD 5

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika (ústní zkouška) TÉMATA

2. Management a marketing (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Právo (písemná zkouška)

2. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška - pozn.: zkouška se bude konat na PC) 

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO a PT, EPD 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO, EPD 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO a PT, EPD 5)

POVOLENÉ POMŮCKY K PROFILOVÝM (ŠKOLNÍM) MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2017/2018

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


 • LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2017


 • Katalogy požadavků pro předměty státní části maturitní zkoušky:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2019 / 2020

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2019/2020 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

každá středa 10:30 - 15:00. Mimo úřední dny a hodiny nás můžete kontaktovat na 602 476 504 nebo na livamost@seznam.cz.

... ~ ...

Doklasifikace za 2. pololetí 2018/2019

po dohodě s vyučujícím do 30. 9. 2019. Platí i pro zkoušky opravné.

... ~ ...

Termíny zahájení dálkového studia 2019/2020

Čtvrteční třídy dálkového studia (obory Ekonomika a podnikání, Veřejnosprávní činnost) začínají 5. 9. 2019 ve 14:15 hod. Pondělní třídy dálkového studia (nástavby Podnikání, Provozní technika, Provozní elektrotechnika) začínají 9. 9. 2019 ve 14:15 hod.

... ~ ...

Rozvrhy 2018/2019

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet