Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 5. kolo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - 5. kolo

25. 8. 2021 - 30. 8. 2021

Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Ve 5. a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Pro 5. a další kola přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovena tato kritéria výběru uchazečů:

 

OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté, zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - volná místa 2

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA - volná místa 2

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - volná místa 1

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2021/2022 je možné přijetí pouze do vyššího ročníku) 

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 5. kolo do 30. 8. 2021 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B - kanceláře
v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu. Upřednostňujeme osobní podání přihlášky, které nám umožní kontrolu podkladů a podání informací uchazeči.  

Středa 25. 8. 2021  

11:00

15:00

Pondělí 30. 8. 2021

11:00

15:00

POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.

 

KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

  1. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  2. Potvrzení od lékaře na přihlášce dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.
  3. Čerství vyučenci ze šk. r. 2020/2021 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.

 

KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

  1. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy, případně absolvovaných ukončených ročníků ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.
  2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle pořadí podané přihlášky. Přijati budou uchazeči do celkového počtu kapacity oboru. 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou a bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 30. 8. 2021. Nejpozději tento den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy. Možnost nahlédnutí do spisu 30. 8. 2021 mezi 10:45 - 11:00 hod.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

Pondělí 30. 8. 2021 11:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek 2. 9. 2021 11:00 – 18:00 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.

 

MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE
S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Je k dispozici v dokumentech ke stažení.

Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

Mgr. Alice Linková, ředitelka 

Aktuality

Obory pro školní rok 2021 / 2022

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Úřední hodiny sekretariátu školy

pondělí 11 - 18 hod., čtvrtek 11 - 18 hod.

... ~ ...

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu

k uzavření předchozího ročníku - po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2021. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Rozvrhy 2021/2022

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet